You are here

Telephone Calls

local call
místní hovor  (MEEST-nyee-HOV-or)

I'd like to place a call.
Chtěl /a bych volat (KHTYEL-a bikh-VO-lat)

I'd like to make a reverse charge call.
Chtěl/a bych volat na učet volaněho  ((KHTYEL-a bikh VOLAT-na-OO-chet)

I will try again later.
Zkusím to prozdějí  (SKUS-eem to POZ-dyey)

May I leave a message?
Mohu nechat zprávu?   (MO-bu ne-khat SPRAB-vu?)

Hold on.
Počkejte  (POCH-key-te)

Could you speak a little louder?
Můžete mluvit hlasitěji?  (MLUVIT BLA-si-tyey?)