You are here

Sightseeing

closed for public holiday
zavřeno z důvodu státního svátku  (STAHT-nyee SVAH-tek)

art gallery
galerie  (GA-ler-riye)

bus stop
autobusová zastávka (AU-to-bus-o-vah)

church
kostel  (KOS-tel)

garden
zahrada  (ZA-hra-da)

libary
knihovna (KNYI-hov-na)

museum
muzeum  (MOZ-e-um)

railway station
nádraží  (nah-dra-zhee)

tourist information
turistické informace  (TOORisti-tske IN-for-ma-tse)