You are here

Numbers

0 - nula (NOO-lah)

1 - jeden/jedna/jedno (YEH-dehn/ YEHD-nah/YEHD-noh)

2 - dva/dvě (dvah/ dvyeh)

3 - tři (trzhee)

4 - čtyři (CHTEE-rzhee)

5 - pět (pyeht)

6 - šest (shehst)

7 - sedm (SEH-duhm)

8 - osm (OH-suhm)

9 - devět (DEH-vyeht)

10 - deset (DEH-seht)

11 - jedenáct (YEH-deh-naatst)

12 - dvanáct (DVAH-naatst)

13 - třináct (TRZHEE-naatst)

14 - čtrnáct (CHTR-naatst)

15 - patnáct (PAHT-naatst)

16 -  šestnáct (SHEST-naatst)

17 - sedmnáct (SEH-duhm-naatst)

18 - osmnáct (OH-suhm-naatst)

19 - devatenáct (DEH-vah-teh-naatst)

20 - dvacet (DVAH-tseht)

21 - dvacet jedna (DVAH-tseht YEHD-nah)

22 - dvacet dva (DVAH-tseht dvah)

23 - dvacet tři (DVAH-tseht trzhih)

30 - třicet (TRZHIH-tseht)

40 - čtyřicet (CHTIH-rzhih-tseht)

42 - čtyřicet dva (CHTIH-rzhih-tseht dvah)

50 - padesát (PAH-deh-saat)

60 - šedesát (SHEH-deh-saat)

70 - sedmdesát (SEH-duhm-deh-saat)

80 - osmdesát (OH-suhm-deh-saat)

90 - devadesát (DEH-vah-deh-saat)

100 - sto (stoh)

175 - sto sedmdesát pět (stoh SEH-duhm-deh-saat pyeht)

200 - dvě stě (dvyeh styeh)

300 - tři sta (trzhih stah)

1000 - tisíc (TIH-seehts)

2000 - dva tisíce (dvah TIH-see-tseh)

5000 - pět tisíc  (pyet tyi-seets)

1,000,000 - milion (MIH-lyohn)

1,000,000,000 - miliarda (MIH-lyahr-dah)

1,000,000,000,000 - bilion (BIH-lyohn)

half  - půl (pool)

less (than) - méně (než) (MEHH-nyeh (nehzh))

more (than) - více (než) (VEE-tseh (nehzh))