You are here

Driving

I want to rent a car.
Chtěl bych si pronajmout auto. (khtyehl bihkh sih proh-NAI-mowt OW-toh)

Can I get insurance?
Můžu si sjednat pojištění? (MOO-zhuh sih SYEHD-naht POY-ihsh-tyeh-nee?)

stop (on a street sign)
stop (stohp)

one way
jednosměrná ulice (YEHD-nohs-myehr-nahh oo-LEE-tseh)

yield
dej přednost v jízdě (day PRZHEHD-nohst vah YEEZ-dyeh)

no parking
zákaz parkování (ZAHH-kahz PAHR-koh-vahh-nee)

speed limit
omezení rychlosti (oh-MEH-zeh-nee RIHKH-lohs-tih)

gas (fuel) station
čerpací stanice / benzínka (CHEHR-pah-tsee STAH-nih-tseh/BEHN-zeen-kah)

fuel
benzín (BEHN-zeen)

diesel
diesel / nafta (DEE-sehl/NAHF-tah)