You are here

Computers/Internet/Cell phones

Where is a computer store?
Kde je obchod s počítači? (K’DE ye OB-hod SAH Po-che-ta-chi)

I need to buy batteries for my camera.
Potřebuji si koupit baterie pro můj fotoaparát. (PO-zhe-bu-yee SI KO-peat BA-te-ree PRO mooye FO-to-ap-a-ret)

Where can I get an electric adaptor? (into the socket)
Kde mohu sehnat elektrický adaptér (do zásuvky) (K’DE MO-who SAY-not E-lek-Trit-SKEE A-dap-ter?)

Does this hotel have Wi-Fi?
Má tento hotel má Wi-Fi? (MAA TEN-toe HO-tell MAA Wi-Fi?)

Where can I find an internet cafe?
Kde mohu najít internetovou kavárnu?

I need to buy a new portable harddrive for my computer.
Potřebuji si koupit přenosný pevný disk pro můj počítač.

Where is a cell phone store?
Kde je obchod s mobilními telefony?

I need to buy a cell phone.
Potřebuji si koupit mobilní telefon / mobil

Where can I access email?
Kde si mohu přečíst e-mail?

Where can I use the internet?
Kde mohu použít internet?

Please contact me at this telephone number.
Kontaktujte mne, prosím, na tomto telefoním čísle

I need to charge my cell phone/computer/tablet/GPS.
Potřenuji nabít můj mobil/počítač/tablet/GPS

Where is an electrical outlet that I may use?
Kde je zásuvka, kterou mohu použít?

What is the access code to connect to the WIFI/internet?
Jaké je přístupové heslo na WIFI/ internet?

The signal here is weak.  Is there a better location nearby?  
Tady je signál slabý. Je někde blízko místo s lepším signálem?

Where can I buy a prepaid cell phone card?
Kde si mohu koupit předplacenou telefonní kartu ?

I need help making a local call/making a call to the U.S./making a call to another country.
Potřebuji pomoc, chtěl bych volat místně/volat do USA/volat do jiné země.